Properes activitats formatives. 15. 04. 2019

Des de la propera setmana i durant tot el mes de maig la Fundació Pagesos Solidaris engeguem tot un marató de accions formatives.

  • Tallers de Gestió econòmica personal (Lloguer, compra i ajuts per l’habitatge / Sistema de Seguretat Social, prestacions contributives i no contributives / Elaboració del pressupost personal i familiar i Comunitats Autofinançades / Estalvi energètic)
  • Tallers de procediments administratius i estrangeria (permisos inicials i renovació). Tallers de treball al sector agrícola i DAFO’s laboral.
  • Tallers de coneixement de la societat per l’informe d’integració social i la prova CSEE. Cursos de castellà i català per l’autonomia personal i laboral. 
  • I formació professional:  Curs de conducció del carreró elevador, Cursos d’utilització de plataformes de construcció i  Curs aplicador de fitosanitàries nivell bàsic.